Biuro Rachunkowe BB Spółka z o.o.
O NAS
OFERTA
KSIĘGOWOŚĆ i PODATKI
 
 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
 • przygotowywanie planu kont,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań,
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzenie zestawień miesięcznych/kwartalnych wyników dla klienta obrazujących przychody, koszty oraz dochód z prowadzonej działalności,
 • obliczenie wysokości miesięcznego/kwartalnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzenie deklaracji VAT (w tym UE) oraz terminowe składanie we właściwym Urzędzie Skarbowym,
 • obliczenie wysokości miesięcznego/kwartalnego zobowiązania z tytułu podatku VAT,
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
 • sporządzenie zeznania rocznego podatników nie obsługiwanych przez biuro,
 • sporządzanie deklaracji VZM (zwrot VAT od materiałów budowlanych),
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do wybranej przez klienta formy opodatkowania,
 • nadzór finansowo-księgowy wewnątrz jednostki (przejęcie odpowiedzialności zgodnej z zakresem obowiązków Głównego Księgowego).
   
SPRAWY PRACOWNICZE, KADRY, PŁACE I ZUS
 
 • sporządzenie listy płac, rachunku do umowy zlecenia, rachunku do umowy o dzieło, sporządzenie dokumentacji rozliczeniowe ZUS, przekaz elektroniczny do ZUS, przygotowanie dokumentów płatniczych dotyczących wysokości podatków i składek ZUS,
 • sporządzenie deklaracji rocznych PIT-4, PIT-11, PIT-8 i złożenie w Urzędzie Skarbowym, 
 • założenie/opracowanie teczki akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz ze zgłoszeniem do ZUS,
 • uzupełnienie/aktualizacja teczki akt osobowych o nowe dokumenty, aktualizacja danych w ZUS,
 • szkolenia BHP,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • opracowanie regulaminu wynagradzania,
 • opracowanie regulaminu pracy,
 • ustalenie wysokości zobowiązania na rzecz PFRON wraz z teletransmisją danych.  
 POZOSTAŁE 
 • sprawozdania GUS oraz NBP sporządzane na podstawie danych wynikających z prowadzonej przez biuro dokumentacji księgowej,
 • sporządzenie dodatkowych sprawozdań, zestawień zgodnie z wymogami Klienta,
 • konsultacje w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych (ZUS),
 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu, likwidacji prowadzenia działalności,
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • pomoc w stworzeniu zasad organizacji pracy magazynu,
 • dojazd do klienta w związku z odbiorem dokumentacji za dany okres rozliczeniowy,
 • reprezentowanie interesów podatnika przed organami Urzędu Skarbowego i ZUS na podstawie i w granicach złożonych pełnomocnictw.
   

 
O NAS
OFERTA